تعبیر خواب گوساله و سوار شدن بر پشت او نشانه چیست؟

تعبیر خواب گوساله و سوار شدن بر پشت او نشانه چیست؟

تعبیر خواب گوساله چیست؟

تعبیر خواب گوساله رام و مطیع برای فرد میتواند نشانه این باشد که به زودی خداوند به وی فرزندی صالح عطا خواهد کرد بنابراین در زیر به تعبیرات بیشتری در مورد گوساله می پردازیم.

دیدن حیوانات حلال گوشت در خواب همواره تعبیری نیکو به همراه دارد. رزق، روزی و نعمت از نشانه‌های دیدن این حیوانات حلال گوشت است. به طور خاص تعابیری را که در مورد گوساله معبرین کهن بیان کرده‌اند مستقیماً مربوط به فرزند می‌باشد. به این صورت که اگر گوساله‌ای چاق و فربه در خواب دیدید فرزندتان تندرست و سر حال خواهد بود. گوساله را به دیل اینکه در آینده به گاوی تبدیل شده و از طریق آن به افراد بسیاری می‌تواند خیر و منفعت برساند منبع امید نیز تعبیر کرده‌اند. با تعبیر خواب گوساله همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب گوساله
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوساله ای دارید و این گوساله مطیع و رام است و همراه شما می‌آید خداوند فرزندی به شما عطا می‌فرماید. اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت یا کام است. تعبیر برای دختران و پسران یکسان است.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوساله چاق و قوی داری، فرزند تو تندرست و سرحال خواهد بود، ولی اگر ببینی گوسالۀ ضعیفی داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار گوساله‌ای شده‌ای، یعنی با فردی که در مرتبه ای بالا قرار گرفته است ارتباط برقرار می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی گوساله در خانه تو رفت و آمد می‌کند، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

 

تعبیر خواب گوساله نر و ماده
ابن سیرین می‌گوید:اگر ببینی گوساله نر داری، نشانه این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، صاحب فرزند دختر می‌شوی.

 

تعبیر خواب گوساله‌های رنگی (سفید، سیاه و…)
جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گوساله سفید داری، صاحب فرزندی زیبا می‌شوی که دیندار و پرهیزکار خواهد شد.
اگر ببینی گوساله سیاه داری، فرزند تو ثروتمند و عفیف و پاکدامن خواهد بود،
چنانچه ببینی گوساله ابلق داری، در فرزند تو هر خیر و خوبی وجود خواهد داشت.

 

تعبیر خواب سر بریدن گوساله (ذبح کردن)
مطیعی تهرانی: ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می‌تواند گاوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود. کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می‌شود. اگر بیننده خواب بیند که گوساله‌اش مرده امیدش را از است می‌دهد و یکی از درهای خوشبختی به رویش بسته می‌شود.

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گوساله را کشته و از آن گوشت آن خورده‌ای، ارث و میراث فرزندت را مصرف خواهی کرد.
اگر ببینی گوساله تو مرده است، فرزند تو از دنیا می‌رود.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.