تعبیر خواب قالی

تعبیر خواب قالی و شستن بر روی قالی نشانه چیست؟

تعبیر خواب قالی چیست؟

تعبیر خواب قالی میتواند برای فرد نشانه خیر و خوبی داشته باشد و میتواند نشانه معیشت و روزی باشد و نشستن بر روی قالی میتواند تعبیر بسیار متفاوت تری برای فرد داشته باشد.

درباره تعبیر خواب قالی منوچهر مطیعی تهرانی (تعبیر گر معاصر) می‌گوید که بایستی بین فرش و قالی در خواب تفاوت قائل شویم زیرا تفسیر و دیدن هر کدام در خواب معنای مختلفی را به همراه دارد.


تعبیر خواب قالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

 • اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است.
 • اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.
 • اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.
  اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.

حضرت دانیال گوید:

 • اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا.
 • اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن قالی در خواب به معنای آن است که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت.

 • اگر خواب ببینید بر قالی راه می‌روید، نشانه نشاط و کامیابی است.
 • اگر دختری خواب قالی ببیند، نشانه آن است که صاحب خانه ای زیبا و خدمتکارانی خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن قالی در اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما قالی دیگری در آن گسترده است صاحب قالی هر که هست به شما سود می‌رساند و شما از او بهره‌مند می‌گردید.
 •  اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می‌گردد حتی روزی شما را می‌برد.
 • اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن‌ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می‌یابد.

تعبیر خواب قالی بافتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند
 • اگر در قالی که می‌بافید مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید.

تعبیر خواب قالی کهنه و محقر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته‌اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.


تعبیر خواب خرید و فروش قالی

آنلی بیتون:

 • اگر در خواب چند قالی بخرید، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید چند قالی می‌فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

 1. خواب دیدم داییم فرش و چند وسیله قدیمی منزلمان رو شسته و تمیز و خشک کرده و تحویلمان داده. و پتوی من رو هم شسته و خشک کرده و تحویلم داده. البته

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.