تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن

تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کتک خوردن چیست؟

تعبیر خواب کتک خوردن میتواند نشانه این باشد که در نزدیکی شما مرد منافق و دوروریی وجود دارد که باعث میشود دچار غم و ناراحتی گردید همچنین تعبیر خواب کتک زدن نیز برای شما قرار داده ایم.


تعبیر خواب کتک خوردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب کتک می‌زند، به این معنی است که به خاطر مرد منافق و دورویی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.
  • اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، دلیل بر آن است که سود و منفعتی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی با کلوخی به پشت تو زده است، یعنی کسی تو را نصیحت می‌کند.
  • اگر ببینی کسی با مشت تو را کتک زده است، بیانگر این است که به اندازه مشتی که خورده‌ای، از کسی که زده دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را زده، ولی نمی‌دانی به چه علت زده است، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری و لباس نو خواهی پوشید و اگر آن شخص ناآشنا و غریبه باشد و یا اینکه وقت زدن دست و پایت بسته شده باشد تعبیر بهتری دارد.


لوک اویتنهاو: کتک خوردن: انتقام گیری در آینده ای نزدیک


لیلا برایت: اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.


تعبیر خواب کتک زدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای کتک زدن عبارت‌اند از:

  • شفاعت
  • مجادله و بگومگو
  • حل شدن مشکل
  • سفر
  • شرف و بزرگی
  • مال حرام

لیلا برایت: اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‌شوید.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

کسی را کتک زدن: آرامش در منزل
کتک زدن یک بچه: بی عدالتی


آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می‌زنید، علامت آن است که به ارتکاب اتهاماتی متهم خواهید شد.


تعبیر خواب سیلی خوردن
ابراهیم کرمانی: اگر ببینی کسی به تو سیلی زده است، به این معنی است که از کسی حرف زشتی می‌شنوی و آبروی تو می‌رود.


تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن مرده

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یعنی از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری.
اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یعنی در آن دنیا به سعادت رسیده است. اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، نشانه این است که در دین و ایمان قوت خواهی داشت و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند بدهی تو پرداخت می‌شود.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *