تعبیر خواب زرشک از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زرشک از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زرشک از دید معبرین اسلامی

تعبیر خواب زرشک بر اساس نظر و دید معبرین اسلامی عنوان تعبیر خواب زیر است معبران اسلامی نظیر منوچهر مطیعی اعتقاد دارند بدلیل ترشی زرشک دیدن آن در خواب نشانه غم و اندوه فراوان میباشد.

معبرین اسلامی دیدن زرشک در خواب را به دلیل مزه ترشی که دارد اندوه و غمبار می‌دانند البته بایستی ترش مزگی زرشک را در خواب احساس کنید تا بتوان تعبیر غم را برای آن بیان کرد.

تعبیر خواب زرشک
اصفهانى گوید: زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد.

 

تعبیر خواب خوردن زرشک
اصفهانى گوید:  اگر بیند زرشک می‌خورد، دلیل بر غم و اندوه است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید

 

تعبیر خواب زرشک جمع کردن
اصفهانى گوید:

اگر بیند زرشک از درخت جمع می‌کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می‌شود که خودتان آغاز می‌کنید ولی در نتیجه شما را غمگین و اندوهگین می‌کند.

 

تعبیر خواب زرشک پلو
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می‌شود اما این نعمت سبب اندوه شما می‌گردد.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *